Gimtop->godło polski2.jpgnazjum nr 8 w Szczecinie, ul. Dubois 38/41
                         
 tel. (91) 421-20-04
 tel./fax (91) 423-28-88

 

 

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego
uczniów Gimnazjum Nr 8 w Szczecinie
Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 19.11.2010 Nr 168

Ustalenia ogólne

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych, określony rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010.

2. Gimnazjum stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych, które mogą mieć charakter przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy.

3. Czas realizacji projektu powinien wynosić od 2 tygodni do 7 miesięcy w zależności od problematyki i złożoności projektu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej.

4. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub międzyoddziałowych.

5. Temat projektu realizowanego w gimnazjum jest wpisywany uczniowi na świadectwie ukończenia szkoły.


Role nauczycieli

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację projektów edukacyjnych w szkole.

2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego zapisane w regulaminie realizacji projektów edukacyjnych, zwanym dalej regulaminem.

3. Dyrektor szkoły wprowadza zarządzeniem zapisy regulaminu.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną powołuje szkolnego koordynatora projektów.

5. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:
a) udzielanie nauczycielom pomocy merytorycznej na temat metody projektu;
b) koordynowanie pracy nauczycieli, w tym opiekunów projektów;
c) przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny;
d) nadzór nad dokumentacją projektów;
e) organizacja publicznej prezentacji projektów;
f) podsumowanie realizacji projektów i przedstawienie radzie pedagogicznej sprawozdania zbiorczego na koniec roku szkolnego.
6. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu. Jego zadania to:
a) wskazanie tematyki realizowanych projektów z uwzględnieniem zainteresowań uczniów i treści podstawy programowej;
b) omówienie scenariusza projektu z uczniami;
c) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami;
d) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:
- karty projektu,
- karty samooceny ucznia,
- karty oceny projektu,
- karty oceny prezentacji projektu,
- sprawozdania z realizacji projektu;
e) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu;
f) organizowanie opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji;
g) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu;
h) motywowanie uczniów do systematycznej pracy;
i) pomoc w prezentacji projektu;
j) ocena projektu;
k) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie;
l) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest międzyprzedmiotowy.

7. Nauczyciel niebędący opiekunem projektu, a współpracujący z opiekunem w projekcie międzyprzedmiotowym jest zobowiązany do:
a) konsultacji dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem;
b) czuwania nad prawidłowym przebiegiem projektu;
c) sprawowania opieki nad uczniami podczas działań projektowych i konsultacji, zgodnie
z ustalonym zakresem merytorycznym;
d) prowadzenia dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu;
e) współpracy z opiekunem projektu i szkolnym opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego
i podczas organizowania publicznej prezentacji projektów;
f) ustalenia oceny przedmiotowej projektu, jeśli jest przewidziana;
g) udziału w ustaleniu oceny ucznia za projekt, skutkującej wpisem na świadectwie ukończenia szkoły;
h) udziału w ustaleniu oceny z zachowania ucznia.

8. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
a) poinformowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
b) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

 - wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
 - monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontrakt z opiekunem zespołu,
 - przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;
c) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;
d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwa, inne ustalone przez szkołę).


Działania projektowe
I. Wybór tematu projektu.
1. Do końca maja poprzedzającego rok szkolny, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, nauczyciele ustalają ich temat przewodni.

2. Podczas ustalania przewodniego tematu projektów edukacyjnych bierze się pod uwagę w szczególności ważne wydarzenia rocznicowe, społeczne, uwarunkowania środowiska lokalnego, potrzeby szkoły, podstawy programowej.

3. W terminie do 1 września roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, nauczyciele wspólnie ustalają zestaw projektów edukacyjnych do realizacji w danym roku szkolnym.

4. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie lub międzyoodziałowo, bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.

5. Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować w terminie do końca września.

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji.
1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: scenariusz projektu, harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie, przygotowują kontrakt, omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania projektu i jego prezentacji.

2. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają miejsce i terminy konsultacji.

3. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują kartę projektu.

III. Wykonanie zaplanowanych działań.
1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu do końca maja danego roku szkolnego.

2. Szkolny opiekun projektu z innymi nauczycielami do końca maja przygotowuje program publicznej prezentacji projektów, uzgadniają formułę prezentacji poszczególnych projektów.
3. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

4. Uczniowie dokonują samooceny projektu.
IV. Publiczne przedstawieni rezultatów projektu.
1. Projekty edukacyjne kończy publiczna prezentacja, która odbywa się w czerwcu w terminie uzgodnionym w harmonogramie roku szkolnego.

2. Podczas publicznej prezentacji dokonuje się oceny prezentacji projektów.

3. Uczniowie wraz a nauczycielami dokonują ewaluacji swojej pracy.

4. Do końca roku szkolnego uczniowie pod opieką nauczycieli przygotowują sprawozdania z realizacji projektów.

V. Ocena projektu.
1. Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań, inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej prezentacji oraz uwzględnia samoocenę ucznia.

2. Ocenie podlega każdy z członków zespołu.

3. Końcowa ocena udziału ucznia w realizacji projektu ma formę wyrażona stopniem szkolnym (skala 1-6).
4. Forma i kryteria oceny są znane uczniowi od samego początku pracy nad projektem.

5. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.

6. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania.

7. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniając udział ucznia w projekcie edukacyjnym, zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania (WSO) w statucie szkoły.


Ustalenia dodatkowe

1. Dyrektor szkoły decyduje o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców.

2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole (np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe).

3. Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych.

4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszych „Zasad i warunków projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Szczecinie" , dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.


Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną Gimnazjum Nr 8, tj. 19 listopada 2010 roku.

Załącznik Nr 1
do Regulamin realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8
w Szczecinie stanowi Wykaz tematów projektów edukacyjnych.


Dyrektor Gimnazjum Nr 8 w Szczecinie
Renata Kałużyńska


do góry
Gimnazjum 8 Szczecin | Dyrekcja | Nauczyciele | Pedagog szkolny | Pielęgniarka | Sekretariat | Psycholog
Dziennik elektroniczny | Plan lekcji | Rozkład dzwonków | Zajęcia pozalekcyjne
Aktualności | Rekrutacja | Galerie | Linki | Kontakt
Rekrutacja | Dla uczniów | Dla nauczycieli | Dla rodziców
admin www.gryf.pl
Gimnazjum nr 8 w Szczecinie - Gimnazjum 8 Szczecin - Gimnazjum 8 w Szczecinie - Gimnazjum nr 8 Szczecin - rekrutacja do gimnazjum Szczecin